آهنگ نرو بمان از آلبوم تمام ناتمام رو پلی کرده و بلند بلند همراهش بخوانید و چرخ بزنید . شبی یک عدد.